Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sirius Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy ul. Grunwaldzkiej 82, posiadająca numer KRS
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: 80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 82.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie _, z którym można skontaktować się: listownie na adres: Sirius Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (80-244) Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub przez email: iod@gchmanhattan.pl.
 4. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu wysyłania informacji marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.
 10. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Sirius Investments może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
 3. przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 4. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych lub Administratorowi danych.
 5. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: listownie na adres: Sirius Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (80-244) Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub przez email: iod@gchmanhattan.pl.
 6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

  

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

 Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 2. Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 3. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych.
 4. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: listownie na adres: Sirius Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (80-244) Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub przez email: iod@gchmanhattan.pl.