Platinum Investment

Kontakt

Poziom: 3
Telefon: +48 508 003 002
Internet: www.platinuminvest.pl
E-mail: biuro@platinuminvest.pl

Otwarte

pon-so: 09:00 – 21:00
nie: 10:00 – 20:00

Dewe­lo­per PLATINUM INVEST  to pręż­nie dzia­ła­jąca od 2010 roku firma, któ­rej spe­cja­li­za­cją jest budowa kom­for­to­wych domów i miesz­kań na Pomo­rzu. Kom­plek­sowo reali­zuje inwe­sty­cje budow­lane począw­szy od pro­cesu zakupu gruntu po prze­ka­za­nie goto­wych domów i miesz­kań klientom.

Nowo­cze­sna archi­tek­tura budyn­ków opra­co­wana przez uznaną pra­cow­nię, w połą­cze­niu z dba­ło­ścią o jej funk­cjo­nal­ność, szybko prze­ło­żyły się na uzna­nie nabywców.

Loka­li­za­cje powsta­ją­cych osie­dli zapew­niają wygodną komu­ni­ka­cję zarówno do cen­trum nie­od­le­głego Trój­mia­sta, jak i do naj­waż­niej­szych węzłów komu­ni­ka­cyj­nych. Roz­wi­nięta infra­struk­tura, liczne sklepy, dostęp do edu­ka­cji dla naj­młod­szych, bli­skość opieki medycz­nej oraz wszel­kiego rodzaju usług, zapew­niają warunki do wygod­nego życia zarówno aktyw­nym zawo­dowo oso­bom mło­dym, rodzi­nom z dziećmi, jak i ludziom starszym.